německý advokátní tarif

Přehled soudních a advokátních poplatků v Německu

Zákonným základem odměny advokátů v Německu je německý zákon o advokátní odměně (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz – RVG). Tento zákon rozlišuje pevné a rámcové poplatky. Pevné poplatky vzniknou ve většině soudních činností advokáta v oboru občanského, správního a pracovního práva, rámcové poplatky určuje zákon pro mimosoudní činnosti advokáta a v oboru trestního práva.

Dohody o odměně, které se odchýlí od zákonné (mimosmluvní) odměny podle RVG, jsou dovolené. Obvyklé jsou časové odměny nebo paušály za určité úkony.

Dle advokátního řádu jsou zásadně nepřípustné dohody, ve kterých odměna advokáta záleží na úspěchu ve věci. Jedna výjimka platí, pokud by klientovi bylo z finančních důvodů zabráněno uplatňovat jeho nárok soudní cestou. Druhá výjimka je povolena při činnosti v rámci nucené exekuce, konkrétně pokud jde o exekuci postihující pohledávku dlužníka, zabavení movitých, nebo nemovitých věcí, nebo o řízení, ve kterém požaduje exekutor od dlužníka čestné prohlášení obsahující soupis jeho majetku. V tomto případě si může advokát s klientem sjednat, že bude v případě neúspěchu exekuce akceptovat místo plnění části své odměny, aby mu klient postoupil nárok vůči dlužníkovi na úhradu nákladů řízení (t.j. m.j. odměna advokáta).

Při zastoupení v soudním řízení není přípustná dohoda, kterou by se strany dohodly, že bude odměna advokáta nižší než mimosmluvní odměna podle advokátního tarifu. Tento zákaz vyplývá z § 49b odst. 1 německého advokátního řadu a § 4 odst. 1 RVG.

Občanskoprávní věci

Soudní poplatky

V občanskoprávních věcech soudy účtují soudní poplatky, které činí (dle druhu a výsledku řízení) 0,5-násobku do 3,0-násobku poplatku z tabulky. Žalobce musí zaplatit zálohu ve výši 3,0-násobku poplatku z tabulky. V případe že máte pohledávku a neočekáváte žádné námitky, můžete požádat o vydání tzv. soudem zprostředkované upomínky a platebního rozkazu, za který platíte pouze 0,5-násobku soudního poplatku z tabulky (minimálně 32 €).

Odměna advokáta

V těchto případech, se odměna vypočítává z hodnoty předmětu a druhu činnosti advokáta. Pod hodnotou sporu rozumíme peněžní hodnotu nebo ekonomický zájem příkazce. Jedná-li se o vymáhání pohledávky, odpovídá hodnota předmětu výši vymáhané pohledávky. Při nemajetkové věci (např. rozvod, výpověď, živnostenské povolení nebo vypracování smluv), vyplývá hodnota předmětu ze zvláštních předpisů nebo judikatury. V soudních sporech stanoví hodnotu předmětu soud. Každé hodnotě je přiřazen určitý poplatek. Při činnosti advokáta dle zakázky klienta rozeznáváme poradní mandát (např. poradenství klienta nebo vypracování posudku), zastupovácí mandát (mimosoudní činnost, např. korespondence s protistranou, vymáhání pohledávek) a procesní mandát (soudní činnost). Pro vznik poplatků je rozhodující zakázka, kterou obdržel advokát od klienta.

Poradní mandát:

za ústní či písemnou radu nebo za vypracování znaleckého posudku neexistuje žádná zákonem stanovená odměna. Místo toho musí byt sjednána odměna za provedený úkon. Rád Vám zašlu nabídku.

Zastupovácí mandát:

při mimosoudní činnosti vznikají následující poplatky:

– 0,3 až 2,5-násobek částky z tabulky pro zastoupení.
– 1,5-násobek částky z tabulky, při spoluúčasti advokáta na uzavření smlouvy, kterou byl spor urovnán.

Procesní mandát:

dojde-li k procesu, obdrží advokát v prvním stupni max. 3,5-násobek poplatku z tabulky. V závislosti na advokátem provedených úkonech vznikají následující poplatky:

– 1,3-násobek poplatku za převzetí zastoupení
– 1,2-násobek poplatku za účast při soudním jednáním
– 1,0-násobek poplatku, při spoluúčasti advokáta na uzavření smlouvy, kterou byl spor urovnán (soudní smír).

Tyto poplatky vznikají v každém stupni a činí v odvolacím řízení 1,6-násobek (zastoupení), 1,2-násobek (účast při jednání) a 1,3-násobek (uzavření soudního smíru). Zastupuje-li advokát více klientů, zvyšuje se poplatek za zastoupení o 0,3-násobku za každou další osobu. Od poplatku za soudní zastoupení se odečitává polovina poplatku za mimosoudní činnost (max. 0,75-násobek poplatku z tabulky). Byl-li advokát ve stejné věci mimosoudně a poté soudně činný, musí klient platit jen část mimosoudní odměny advokáta.

Mimo výše uvedených poplatků, obdrží advokát paušál za poštovné a telekomunikační služby v max. výši 20 €, a náhradu za cestovné a za promeškaný čas. Nemá-li klient DIČ, musí advokát dále fakturovat 19 % německé DPH.

Dlužník soudního a advokátního poplatku je žadatel/odběratel. Když klient spor vyhraje, musí mu protistrana uhradit výše uvedené náklady za advokáta. Při částečném úspěchu se náklady potřebné k účelnému uplatňování nebo bránění práva, které obě strany měly, rozdělí v procentuálním poměru dle docíleného úspěchu. V případě neúspěchu ve věci musí klient naopak zaplatit náklady protistrany na právní zastoupení, vedle toho je samozřejmě povinen uhradit vlastní náklady.

Soudní poplatky musí ten, který neměl úspěch ve věci, nést v plném rozsahu.

Nedovoluje-li ekonomická situace klienta nést procesní náklady, lze podat žádost o právní pomoc.

Spolupráce českého advokáta s německém advokátem

V případě zvláštního způsobu zastoupení evropským (tj. českým) právním zástupcem a současně německým by měla protistrana (v případě našeho úspěchu ve věci) proplatit odměnu českého advokáta dle německého tarifu v následujícím rozsahu:

– poplatek za převzetí zastoupení
– poplatek za účast při soudním jednání
– paušální částku za poštovné a telekomunikační služby.

A dále pak odměnu německého advokáta:

– poplatek za spolupráci s českým advokátem a taktéž úhrada
– paušální částky za poštovné a telekomunikační služby.

Český advokát však nemusí osobně zastupovat klienta v soudním jednání a účast může přenechat německému právnímu zástupci. V tomto případě požaduje moje advokátní kancelář smluvní odměnu ve výši zákonného poplatku za zastoupení v soudním jednání.

V případě úhradě nákladů za zastoupení pouze německým právním zástupcem (tj. varianta druhá) v případě úspěchu ve věci bude protistraně uloženo proplatit odměny jen německého právního zástupce (viz. procesní mandát). Českému právnímu zástupci nepřísluší žádná úhrada za soudní jednání ani za převzetí soudního zastoupení.

Protože moje advokátní kancelář pracuje na základě mimosmluvní odměny dle německého tarifu (RVG), bude v případě úspěchu ve věci protistrana povinná proplatit náklady mé advokátní kanceláře.

Nelze předem říci, v jakém rozsahu bude protistrana muset uhradit cestovné a náhradu za promeškaný čas, neboť toto je odvislé od konkrétního případu.

Trestní a přestupkové právo

Za poradenství, které může být osobní, telefonické nebo písemné (na žádost i emailem) neexistuje žádný zákonem stanovený poplatek. Místo toho musí byt sjednána individuální odměna za provedený úkon. Další poplatky vznikají v různých úsecích řízení a za spoluúčasti advokáta při výslechách/soudních jednáních. Výše poplatků závisí na rozsahu a obtížnosti záležitosti, na druhu příslušného soudu, délky soudního jednaní a na případné vazbě obžalovaného. Podobný systém platí v případě přestupkového řízení.

V určitých případech je dána možnost ustanovení obhájce ex offo.