o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech

Evropská unie vydala směrnici, jejímž účelem je podpořit poskytování právní pomoci v přeshraničních sporech fyzickým osobám, které nemají dostatečné finanční prostředky k tomu, aby mohly hájit či uplatnit svá práva u soudu v jiném státě EU a nést náklady s tím spojené, zejména náklady řízení a náklady na právní zastoupení advokátem. To platí pro osoby, které chtějí uplatnit své právo v zahraničí a nemají k tomu dostatečné prostředky, ale také pro osoby, které jsou zahraničním subjektem žalovány v zahraničí. Díky tomu může oprávněná osoba podat žádost prostřednictvím orgánů svého domovského státu. V případě ČR je příslušné Ministerstvo spravedlnosti.

Mezinárodní odbor Ministerstva spravedlnosti přijímá žádosti tuzemských oprávněných osob (občané ČR) o zajištění právní pomoci v přeshraničním sporu. Formulář žádosti je přístupný na stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Je nezbytné, aby žadatel o právní pomoc žádost řádně vyplnil, vlastnoručně podepsal a připojil k ní doklady, na něž v žádosti odkazuje (např. doklad o jeho příjmu, rozhodnutí o přiznání podpory v nezaměstnanosti, sociálních dávek atd.).

Mezinárodní odbor Ministerstva spravedlnosti pak předává řádně vyplněné žádosti do 15 dnů ode dne jejich doručení příslušnému orgánu členského státu a potvrzuje tuzemským oprávněným osobám, že jejich žádost byla příslušnému orgánu členského státu předána.

Ministerstvo je dále povinno poskytnout oprávněné tuzemské osobě potřebnou součinnost k tomu, aby žádost splňovala všechny náležitosti stanovené právem členského státu. Poučí účastníka, jakým způsobem a v jaké lhůtě má vady žádosti odstranit, a je-li třeba, pořídí na náklad státu překlad žádosti a písemností, které k ní musejí být připojeny, do cizího jazyka.

Tuzemské oprávněné osoby jsou povinny ministerstvu současně s podáním žádosti sdělit, zda požádaly o zajištění právní pomoci přímo příslušný orgán jiného členského státu či nikoliv.

O tom, zda bude žadateli zajištěna právní pomoc v požadovaném rozsahu, rozhoduje na základě žádosti a podle vnitrostátních předpisů příslušný orgán druhého členského státu, tedy například německý soud. Ministerstvo spravedlnosti ČR není oprávněno do jeho rozhodování zasahovat.

Doručení žádosti příslušnému orgánu (soudu) druhého členského státu a jeho rozhodování o žádosti si vyžádá delší dobu. Nelze proto spoléhat např. na to, že o zajištění právní pomoci bude rozhodnuto ještě předtím, než skončí lhůta, do níž se má tuzemská oprávněná osoba vyjádřit k žalobě, kterou jí zaslal soud druhého členského státu nebo přede dnem, kdy se má tuzemská oprávněná osoba dostavit na základě předvolání k tomuto soudu.

Doporučujeme proto tuzemským oprávněným osobám, aby nečekaly na rozhodnutí o jejich žádosti o zajištění právní pomoci a k žalobě se vyjádřily. Pokud by tak ve stanovené lhůtě neučinily, mohl by soud druhého členského státu usoudit, že s tvrzením žalobce souhlasí. Stejně tak jestliže se tuzemská oprávněná osoba nedostaví na předvolání k soudu druhého členského státu, může tento soud rozhodnout spor i bez její přítomnosti, tj. vydat tzv. rozsudek pro zmeškání.

Informace převzata ze stránek českého Ministerstva spravedlnosti, podrobněji čtěte zde.