smluvní podmínky

Poskytuji služby za následujících smluvních podmínek. Zásadní povinnosti advokáta vyplývající z předpisů o advokacii jsou těmito smluvními podmínkami nedotčené. V případě, že si přeje uzavřít smlouvu za jiných než mnou uvedených podmínek, prosím o sdělení.

 

Smluvní podmínky upravující poskytování právních služeb na dálku

1    Úvodní ustanovení
1.1    Poskytovatelem právních služeb je Rechtsanwalt Christian Bibelriether, který je činný jako německý advokát se sídlem Luragogasse 5, Passau (Pasov), Německo (dále jen „advokát“).
1.2    Advokát poskytuje klientům právní služby na dálku, a to na základě smlouvy uzavřené elektronickými prostředky bez současné fyzické přítomnosti advokáta a klienta.
1.3    Právní vztah mezi advokátem a klientem se řídí německým právem.

2    Uzavření smlouvy a rozsah mandátu
2.1    Jednání vedoucí k uzavření smlouvy probíhá formou elektronické komunikace advokáta a klienta, a to výlučně výměnou elektronické pošty mezi e-mailovou schránkou advokáta a e-mailovou schránkou klienta, kterou tento advokátovi sdělí za účelem poskytnutí služby. Smluvní vztah mezi advokátem a klientem nevzniká pouhým jednostranným poptáním služby ze strany klienta.
2.2    Předmětem smlouvy je poskytnutí právního poradenství, stejně jako mimosoudní a soudní právní zastupování klienta v rozsahu vyplývajícím z emailové korespondence s klientem. Předmětem smlouvy je tedy provedení domluvené činnosti nikoliv dosažený určitého výsledku.
2.3    Advokátovi udělená plná moc slouží k tomu, aby advokát prokázal třetím osobám (např. soudu, protistraně), že je oprávněn zastupovat klienta navenek; rozsah zmocnění neodpovídá rozsahu pověření.
2.4    Daňové poradenství, nebo daňové zastoupení není předmětem smlouvy, pokud toto není výslovně sjednáno. Případné daňové následky advokátem navrhovaných právních řešení si musí nechat klient posoudit odborníkem, kterého pověří buďto sám, nebo prostřednictvím advokáta.
2.5    Advokát prozkoumá mu přenechané dokumenty a informace jen v rozsahu, který vyplývá z výslovně sjednaného předmětu smlouvy. Bez zvláštní domluvy není advokát povinen se seznamovat s obsahem neuspořádaných souborů a prozkoumávat jejich právní relevanci, ledaže byl klientem písemně požádán a upozorněn na potřebu jejich prozkoumání.

3    Přenesení povinností
3.1    Advokát je oprávněn pověřit zpracováním případu zaměstnance kanceláře, stejně jako jiné advokáty, nebo zástupce.

4    Informování advokáta
4.1    Klient je povinen advokáta kompletně, rozsáhle a pravdivě informovat o skutkovém stavu a poskytnout mu uspořádaně pro účely zpracování případu veškeré potřebné doklady a informace, které má k dispozici.
4.2    Klient je povinen advokátovi sdělit změny kontaktních údajů.

5    Výzva k projevu vůle klientem, podání opravných prostředků
5.1    Na výzvu advokáta je klient povinen se v uvedené lhůtě vyjádřit ke schválení narovnání, smírů, nebo podání opravných prostředků. Advokát učiní jménem klienta prohlášení nebo procesní úkony jen pokud mu byl dán klientem výslovný pokyn.

6    Informování klienta
6.1    Klient souhlasí s tím, že bude advokát zasílat informace týkající se případu prostřednictvím emailu a prohlašuje, že zasláním touto komunikační cestou advokát splňuje jeho povinnost klienta informovat. Klient byl seznámen s tím, že při komunikaci prostřednictvím nešifrovaných emailů nemůže advokát zajistit, aby se s jejich obsahem neseznámily také třetí osoby. Jako způsob šifrování emailů používá advokát výlučně GnuPG.

7    Zprostředkování dokumentů
7.1    Advokát je povinen klientovi zprostředkovat v elektronické podobě veškeré písemnosti, které získal v rámci svého pověření od třetích stran, nebo které jim zaslal. Ke konverzi dokumentů dle § 25c zákona č. 85/1996 Sb. a zákona č. 300/2008 Sb. není advokát povinen. Mají-li být zaslány dokumenty klientovi poštou, pak se tak stane na poslední sdělenou adresu. Riziko spojené se zasláním dokumentů nese klient, pokud zaslání poštou výslovně neodporoval a nezavázal se písemnosti obratem vyzvednout.
7.2    Překlady písemností, které advokát obdržel v rámci jeho pověření od třetích osob nebo jim zaslal vypracuje advokát, z německého do českého jazyka, jen v případě uzavření zvláštní dohody.

8    Úschova advokátem
8.1    Klient je povinen si ponechat na vlastní náklady originál, či kopii advokátovi zaslaných listin, nebo souborů.
8.2    Advokát je oprávněn vést spis v elektronické podobě. Využije – li tohoto práva, je oprávněn po digitalizaci dokumentů tyto skartovat s výjimkou exekučních titulů.
8.3    Advokát je oprávněn pro účely splnění smlouvy získávat, zpracovávat a ukládat osobní údaje klienta při dodržení německých předpisů na ochranu osobních údajů.

9    Odměna advokáta a hotové výdaje
9.1    Klient byl seznámen s tím, že nebyla – li sjednána smluvní odměna zvláštní dohodou náleží advokátovi mimosmluvní odměna, která se řídí zásadně dle předpisů německého advokátního tarifu (RVG) a její výše je závislá na hodnotě peněžitého plnění, nebo ceně věci anebo práva, jejichž se právní služba týká.
9.2    Odměna závislá na výsledku případu je vyloučena.
9.3    Odměna advokáta je splatná v den, kdy byla klientovi faktura doručena (elektronickou cestou).
9.4    Advokát je oprávněn požadovat přiměřenou zálohu, stejně jako vystavit faktury za jednotlivé úkony ještě před ukončením mandátu.
9.5    Bylo – li advokátovi předáno, nebo převedeno peněžité plnění od nebo pro klienta, pak je advokát oprávněn toto započíst s jeho odměnou. Podmínkou je, aby byla klientovi předem předložena faktura za poskytnuté služby. Klient může započíst jeho pohledávky s pohledávkami advokáta jen pokud byly tyto advokátem uznány, nebo soudem titulovány.
9.6    Je-li klient plátcem DPH, nejsou náklady a odměna advokáta zdanitelné v SRN; dle §§ 1 odst. 1 č. 1, 3 odst. 1 č. 1, 3a odst. 2 č. 1 německého zákona o dani z obratu (UStG) je místo plnění v ČR a povinnost přiznat a zaplatit daň se přesouvá z poskytovatele na příjemce služby. Dle § 18a odst. 1 UStG je advokát povinen německé daňové správě oznámit výši obratu a DIČ klienta. Za tímto účelem osvobozuje klient advokáta od jeho povinnosti mlčenlivosti v tomto rozsahu. V případě nesouhlasu je advokát oprávněn fakturovat 19 % německé DPH.

10    Postoupení pohledávky klienta
10.1    Klient tímto postupuje advokátovi veškeré své nároky na náhradu nákladů řízení proti protistraně, soudní pokladně, nebo jiným třetím osobám ve výši sjednané nebo mimosmluvní odměny advokáta a zmocňuje ho, aby postoupení ve jménu klienta dlužníkovi oznámil. Advokát tímto postoupení přijímá.

11    Příslušnost soudu
11.1    Je – li klient podnikatelem, samostatně výdělečnou osobou, nebo obchodní společností pak se sjednává pro veškeré případné soudní spory mezi smluvními stranami místní příslušnost pasovských soudů.

12    Závěrečná ustanovení
12.1    V případě neplatnosti jednotlivých částí této smlouvy, není dotčena platnosti ostatních částí. Strany se zavazují nahradit neplatnou část za ustanovení, které nejvíce odpovídá původním zájmům smluvních stran.