Prohlášení o ochraně osobních údajů

Předmět tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů
Toto
prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje pouze na moje webové stránky. Budete-li odkazem přesměrováni na jiné stránky, informujte se laskavě o příslušném zacházení s Vašimi údaji.

Správce
Správcem ve smyslu nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG) a zároveň poskytovatelem služeb ve smyslu zákona o telemédiích (TMG)
je advokát Christian Bibelriether, bližší údaje vizte impresum.

Shromažďování a ukládání osobních údajů, jakož i druh a způsob jejich použití
Rozsah a druh shromažďování, jakož i použití Vašich údajů se liší podle toho, zda navštívíte moje internetovou prezentaci pouze za účelem získání informací, anebo budete využívat mnou nabízené služby:

Návštěva webových stránek: Při pouhém informačním používání mé internetové prezentace shromažďuji přechodně pouze takové Vaše údaje, které mi automaticky poskytne Váš internetový prohlížeč (takzvané serverové protokolové soubory):

 • datum, čas a délka návštěvy mých webových stránek,

 • typ Vašeho prohlížeče,

 • nastavení prohlížeče,

 • použitý operační systém,

 • poslední Vámi navštívená stránka,

 • převedené množství dat a stav přístupu (převod databáze, databáze nebyla nalezena apod.)
  a

 • Vaše IP adresa.

Uvedené údaje budu zpracovávat k následujícím účelům:

 • poskytnutí bezproblémového spojení s webovými stránkami,

 • poskytnutí pohodlného používání našich webových stránek,

 • vyhodnocení zabezpečení a stability systému, jakož i

 • k dalším administrativním účelům.

Právní základ pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 věta první písm. f) GDPR. Můj oprávněný zájem vyplývá z výše uvedených účelů ke shromažďování údajů. Shromážděné údaje nebudu v žádném případě používat proto, abych si učinil závěry o Vaší osobě.

Navázání kontaktu e-mailem: Ze své strany nabízím možnost, abyste se mnou navázali kontakt
e-mailem. V takovém případě budou Vaše dobrovolné údaje uloženy za účelem zpracování poptávky až do jejího vyřízení.

Ke zpracování údajů pro účely navázání kontaktu se mnou dojde podle čl. 6 odst. 1 věta první
písm. a) GDPR na základě Vašeho dobrovolně poskytnutého souhlasu.

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám k jiným než níže uvedeným účelům.

Vaše osobní údaje poskytnu třetím osobám pouze tehdy, jestliže:

 • jste k tomu podle čl. 6 odst. 1 věta první 1 písm. a) GDPR udělili výslovný souhlas,

 • poskytnutí podle čl. 6 odst. 1 věta první písm. f) GDPR je potřebné k uplatnění, výkonu nebo hájení právních nároků a není žádný důvod předpokládat, že máte převažující chráněný zájem na neposkytnutí Vašich údajů,

 • v případě, že pro poskytnutí podle čl. 6 odst. 1 věta první písm. c) GDPR existuje zákonná povinnost,

 • je to ze zákona přípustné a podle čl. 6 odst. 1 věta první písm. b) GDPR potřebné k vyřízení smluvních vztahů s Vámi.

Zapojení služeb a obsahů třetích osob
V rámci mé nabídky online jsou zapojeny obsahy třetích osob z jiných webových stránek. To předpokládá, že se poskytovatelé těchto obsahů dozvědí Vaši IP adresu, neboť bez IP adresy nemohou poslat obsahy Vašemu prohlížeči. Nemám tudíž žádný vliv na to, zda si třetí poskytovatelé uloží Vaši IP adresu např. ke statistickým účelům.

Práva dotčených osob

Máte právo:

 • podle čl. 15 GDPR požadovat informaci o mnou zpracovávaných osobních údajích, zejména můžete požadovat informaci o účelu zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, jimž Vaše údaje byly nebo budou oznámeny, plánované době uložení, existenci práva na opravu, vymazání, omezení zpracování nebo námitky, existenci práva na podání stížnosti, původu Vašich údajů, pokud tyto údaje u mě nebyly shromážděny, jakož
  i informace o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování, popřípadě srozumitelné informace k jejich podrobnostem;

 • podle čl. 16 GDPR neprodleně požadovat opravu nesprávných nebo doplnění Vašich osobních údajů, které jsou u mě uloženy;

 • podle čl. 17 GDPR požadovat vymazání Vašich osobních údajů, které jsou u mě uloženy, pokud není třeba zpracování k výkonu práva na svobodné vyjádření názoru a informaci, ke splnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu anebo k uplatnění, výkonu nebo hájení právních nároků;

 • podle čl. 18 GDPR požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud popíráte správnost údajů, zpracování je protiprávní, avšak Vy odmítnete vymazání údajů a já tyto údaje již nebudu potřebovat, ovšem Vy je potřebujete k uplatnění, výkonu nebo hájení právních nároků anebo jste podle čl. 21 GDPR podali námitky proti zpracování;

 • podle čl. 20 GDPR požadovat, aby Vaše osobní údaje, které jste mi poskytli, byly zachovány ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu anebo aby byly předány jinému správci;

 • podle čl. 7 odst. 3 GDPR kdykoliv odvolat souhlas, který jste mi již udělili, což má za následek, že v budoucnu nemohu provádět zpracování údajů, které vycházelo z tohoto souhlasu, a

 • podle čl. 77 GDPR stěžovat si u dozorového úřadu; zpravidla se můžete obrátit na dozorový úřad v místě Vašeho obvyklého pobytu nebo pracoviště nebo v sídle mé kanceláře.

Budou-li zpracovány osobní údaje na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 věta první písm. f) GDPR, máte právo podle čl. 21 GDPR podat námitky proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud pro to existují důvody, které vyplývají z Vaší zvláštní situace nebo námitky směřují proti přímé reklamě. V posledně jmenovaném případě máte obecné právo na podání námitek, které provedeme bez uvedení zvláštní situace.

Budete-li chtít využít právo na odvolání nebo na podání námitek, je možné tak učinit e-mailem na adresu cb@kanzlei-passau.de.

Bezpečnost údajů

Při návštěvě mých webových stránek používám SSL protokol ve spojení s nejvyšším stupněm kódování, které podporuje Váš prohlížeč.

Dále používám technická a organizační opatření k ochraně Vašich údajů proti náhodným nebo úmyslným manipulacím, částečné nebo úplné ztrátě, zničení nebo proti neoprávněnému přístupu třetích osob. Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně zdokonalována v souladu s technologickým vývojem.

Aktuálnost a změna tohoto prohlášení o ochraně údajů

Toto prohlášení o ochraně údajů je platné a odpovídá stavu v květnu 2018.

Dalším rozvojem našich webových stránek a nabídek na jejich další rozvoj nebo na základě změněných zákonných, popř. úředních předpisů může vzniknout potřeba změnit toto prohlášení
o ochraně údajů.

Další informace o ochraně dat v softwaru pro videokonference jitsi meet

Zpracování údajů zahrnuje osobní údaje zadané do povinných polí (jméno a příjmení) a dále informace o uživateli (např. konferenční údaje včetně zobrazených jmen, historie chatů a doby trvání účasti), technické údaje (např. IP adresy, nastavení souborů cookie) a případně hlasové a obrazové údaje. Tyto údaje se ukládají pouze dočasně po dobu trvání videokonference. Údaje nejsou uloženy po dobu trvání konference ani nejsou předávány třetím stranám. Videokonference se  nenahrávají. Nahrávání účastníky je zakázáno.
Protokolování softwarem Jitsi Meet a webovým serverem NGINX je na mém serveru deaktivováno.