moje služby

Občanské a obchodní právo

– právní poradenství ve věcech občansko- a obchodněprávních
– vymáhání pohledávek, mimosoudní i soudní cestou (např. na základě platebního rozkazu)
– zastupování českých subjektů, které jsou žalovány před německými soudy
– prozkoumání návrhů smluv a všeobecných obchodních podmínek vašich smluvních partnerů
– nároky dle mezinárodních smluv, např. CMR, Vídeňská úmluva, apod.
– zastupování v dědickém řízením, správa dědictví

Insolvenční právo

– podávání přihlášek věřitelů
– zastupování věřitelů v konkursním řízení

Nucená exekuce

– výkon rozhodnutí českých soudů v SRN

Trestní právo

– obhajoba v trestním řízení a přestupkovém řízení
– zastupování poškozených a ochrana jejich práv